New Chip on Board ครั้งที่ 5 วิศวกรรมไฟฟ้า

ในวันที่ 3-4 มกราคม 2563 หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดกิจรรม โครงการพี่ดูแลน้อง (New chip on board) เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาระหว่างชั้นปี ลดการแตกแยก กระตุ้นให้นักศึกษามีแนวความคิดและทัศนคติในการการมองโลกเชิงบวก สามารถยอมรับปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองและแก้ปัญหาที่ประสบอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งการได้พบปะระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ได้พูดคุยใน บรรยายกาศที่เป็นกันเองจะทำให้รับทราบข้อมูลด้านการเรียนการใช้ชีวิต แต่ละบุคคลในเชิงลึก

วันศุกร์ ที่ 3 มกราคม 2563 ได้จัดกิจกรรม ณ ตาลคู่บีช รีสอร์ท อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมสนุกสนานมากมาย เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่น

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

และในวันเสาร์ ที่ 4 มกราคม 2563 ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยกิจกรรมนี้ช่วยในเรื่องของการเตรียมความพร้อม ช่วยสร้างเสริมให้นักศึกษามีมโนทัศน์ทางด้านงานวิศวกรรมไฟฟ้า

ด้วยทางหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดการเรียนการสอน โดยเน้นการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน การศึกษาดูงาน ผสานกับการปฏิบัติจริงให้เกิดประสบการณ์ และแนวทางการพัฒนาตนเองในสาขาวิชาชีพ โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีความสามารถทางวิชาการ และมีผลการเรียนที่ดี เป็นอีกหนึ่งภารกิจหลักของหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อลดอัตราการตกออก ลดการสูญเสียต่อรุ่นอันเนื่องมาจากผลการเรียน และเพิ่ม/ส่งเสริมให้นักศึกษามีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ดี สามารถศึกษาได้สำเร็จตามแผนการศึกษา ความสุขกับการเรียน

      ดังนั้น ทางหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า จึงได้จัดโครงการพี่ดูแลน้อง (New chip on board)  เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการรวมทั้งระบบการทำงานในสถานประกอบการจริง เพื่อเพิ่มพูนความรู้และบูรณาการความรู้ที่ได้รับ ทั้งจากการเรียนการสอนและการศึกษาจากสถานที่จริง ในการพัฒนาตนเองทั้งในด้านการเรียน การทำโครงงานหรือการวิจัย รวมถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับสหกิจศึกษา

ประมวลภาพกิจกรรม Click

Facebook Comments