logo

เอ๊ะ!!! เด็กวิศวะปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ ไปไหนกันมา ……. ???

วันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2566 คณาจารย์และนักวิชาการสาขาวิชาปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียนให้แก่นักศึกษาในหลักสูตร โดยออกเดินจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตั้งแต่วันที่ 7 ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ไปยังจังหวัดสมุทรปราการและกรุงเทพมหานคร  เพื่อหาประสบการณ์ในการเข้าเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต  ตลอดจนการทดสอบสมบัติของผลิตภัณฑ์ทางปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ทั้งหมดจำนวนสามแห่ง  

ที่แรกได้แก่บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยนักศึกษาได้รับฟังการบรรยายที่อัดแน่นด้วยความรู้ที่เกี่ยวกับพอลิเมอร์และสี  สีชนิดต่าง ๆ  กระบวนการผลิตสี และได้เข้าชมกระบวนการผลิตสีชนิดต่าง ๆ ในโรงงาน  ต่อจากนั้นได้เดินทางไปสัมผัสบรรยากาศของกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ณ โรงกลั่นน้ำมันบางจาก ซึ่งเป็นระบบ complex refinery ที่ทั้นสมัย ตั้งแต่ขั้นตอนการกลั่นแยกน้ำมันดิบ (Fractionation)  การปรับปรุงคุณภาพ (Treating)  การเพิ่มมูลค่า (Conversion)  ตลอดจนการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีชนิดต่าง ๆ (Blending)  จากนั้นในลำดับสุดท้ายของการเดินทางได้เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของสถาบันพลาสติก (Plastics Institute of Thailand) โดยได้รับข้อมูลที่น่าตื่นเต้นเกี่ยวข้องกับทิศทางของอุตสาหกรรมพลาสติกไทยและอุตสาหกรรมพลาสติกโลก  ทิศทางของอุตสาหกรรมไบโอพลาสติก และสิ่งที่ขาดไม่ได้คือ ได้เข้าชมกระบวนการขึ้นรูปพลาสติกในรูปแบบต่าง ๆ  ตัวอย่างผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ทันสมัยจากอุตสาหกรรม และปิดท้ายด้วยการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบพอลิเมอร์    

Facebook Comments Box