logo

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) จังหวัดตรัง

วันที่12 พฤษภาคม 2566 รองคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีและนักวิชาการ ร่วมต้อนรับและแนะแนวให้ความรู้เกี่ยวข้อมูลการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย โดยมี รศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) จังหวัดตรัง จำนวน 122 คน ศึกษาเรียนรู้แนวทางการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ ห้องศรีธรรมราช ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความสนใจที่จะเข้าศึกษาต่อในสำนักวิชาการบัญชีและการเงิน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ และสำนักวิชานิติศาสตร์ โดยน้อง ๆ มีเวลาเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่น ๆ ในการที่จะศึกษาข้อมูล สร้างแรงบันดาลใจในการค้นพบตัวเองที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา “มหาวิทยาลัยที่ใช่-หลักสูตรที่ชอบ”
โดยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดสอนในระบบบัณฑิตศึกษา ทั้งหมด 6 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ วิศวกรรมโยธา ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ และหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ การประชาสัมพันธ์เชิงรุก เป็นกิจกรรมที่จำเป็นต้องดำเนินการเนื่องจาก จะทำให้สาขาวิชาเป็นที่รู้จักของนักเรียนมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับนักเรียนที่มีความสนใจที่จะศึกษาต่อทางด้านนี้ให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องทั้งในเรื่องของการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไปจนถึงการประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษาไปแล้ว ซึ่งในการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะมีทั้งการพูดบรรยายของคณาจารย์ และศิษย์เก่าของโรงเรียนที่มาศึกษาในสาขาวิชา ซึ่งคาดว่ากิจกรรมดังกล่าวจะสามารถเพิ่มจำนวนนักเรียนที่จะมาสมัครเรียนมากยิ่งขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นและเป็นที่คุ้นเคยในวงกว้างของนักเรียน และเพื่อให้บุคลทั่วไปทราบข้อมูลของหลักสูตร ลักษณะการเรียน การสอนเพิ่มขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

 

Facebook Comments Box