logo

สัมมนาสำนักวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 2566

วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2566 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโลยี จัดกิจกรรมสัมมนาสำนักวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ คัลเลอร์ บีช รีสอร์ท (ช่วงเช้า) และโรงแรมท่าศาลา คาบาน่า (ช่วงเย็น) เพื่อระดมความคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปี 2565 ทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการปี 2566 โดยมุ่งเน้นเรื่อง การรับนักศึกษาและงานวิจัย และกิจกรรมสันธนาการ สานสัมพันธ์พี่น้องวิศวะโดยวัตุประสงค์กิจกรรมในครั้งนี้ คือ 1. เพื่อได้เรียนรู้และเข้าใจกระบวนการทำงานในผลิตบัณฑิตให้เป็นคนเก่งและคนดีเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม 2.เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ ความเข้าใจ และมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน ทั้งในด้านการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต และการเพิ่มศักยภาพให้กับตนเองในด้านต่างๆ และ 3.การสร้างความสัมพันธ์เสริมสร้างสร้างความสัมพันธ์และความผูกพันให้เกิดขึ้นกับบุคลากร
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดวิสัยทัศน์ เป็นองค์กรชั้นนำในการผลิตงานวิจัย ถ่ายทอดความรู้ด้านวิศวกรรมและทรัพยากร มุ่งสร้างบัณฑิต ที่คิดเป็น ใฝ่รู้ และสร้างสรรค์งาน ซึ่งนำไปสู่ พันธกิจที่สำคัญของสำนักวิชาคือ ผลิตบัณฑิตให้เป็นคนเก่งและคนดีเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม เป็นแหล่งความรู้และเทคโนโลยีสำหรับท้องถิ่นและภูมิภาค เพื่อเป็นพื้นฐานสู่ระดับสากล และสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่นำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ ในการขับเคลื่อนสำนักวิชาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่กล่าวถึงข้างต้นนั้น สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากรอยู่เสมอ ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้น เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ ความเข้าใจ และมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน ทั้งในด้านการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต และการเพิ่มศักยภาพให้กับตนเองในด้านต่างๆ เช่น ในด้านวิจัยและบริการวิชาการการ รวมถึงเสริมสร้างสร้างความสัมพันธ์และความผูกพันให้เกิดขึ้นกับบุคลากรในสำนักวิชา อันจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป

โดยกิจกรรม ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ณ คัลเลอร์ บีช รีสอร์ท (ช่วงเช้า)  คือ การนำเสนอ SWOT ของแต่ละสาขาและต่อด้วยการร่วมกันระดมความคิดในการรับนักศึกษาซึ่งคละบุคลากรของแต่ละสาขา มีการนำเสนอความคิดที่ได้ร่วมกันระดมความคิดในเรื่องการรับนักศึกษาใหม่ และช่วงบ่ายต่อด้วยการพูดถึงการทำงานวิจัย กิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้สำนักวิชาได้ก้าวไปข้างหน้าที่ยั่งยืน ปิดท้ายด้วยกิจกรรมสันธนาการ สานสัมพันธ์พี่น้องวิศวะเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี

Facebook Comments Box