logo

นักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า เรียนรู้นอกห้องเรียน ณ สถานประกอบการกรุงเทพมหานครฯ ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 25-27 เมษายน 2566 คณาจารย์นำนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 3 ขึ้นปี 4 เรียนรู้นอกห้องเรียนสถานประกอบการกรุงเทพมหานครฯ จำนวน 4 สถานประกอบการ ดังนี้ บริษัทถิรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทสายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด บริษัทซินโดมอิเลคทรอนิคส์ อินดัสตรี และรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ศูนย์ซ่อมบำรุง ซึ่งอยู่ในรายวิชาการอนุรักษ์พลังงานและโครงงาน โดยหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ได้จัดการเรียนการสอน โดยเน้นการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน การศึกษาดูงาน ผสานกับการปฏิบัติจริงให้เกิดประสบการณ์ และแนวทางการพัฒนาตนเองในสาขาวิชาชีพ โดยมีการบูรณาการเรียนการสอนในชั้น
ดังนั้นทางหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า จึงได้จัดโครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการขึ้น เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการ รวมทั้งระบบการทำงานในสถานประกอบการจริง เพื่อเพิ่มพูนความรู้และบูรณาการความรู้ที่ได้รับ ทั้งจากการเรียนการสอนและการศึกษาจากสถานที่จริง ในการพัฒนาตนเองทั้งในด้านการเรียน การทำโครงงานหรือการวิจัย รวมถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับออกสหกิจศึกษา

ดูงานกทม2565

Facebook Comments Box