logo
นักศึกษาวิศวะเตรียมความพร้อม ฟังบรรยายพิเศษจากสภาวิศวกรในหัวข้อ “แนะแนวความรู้ในการขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม”

นักศึกษาวิศวะเตรียมความพร้อม ฟังบรรยายพิเศษจากสภาวิศวกรในหัวข้อ “แนะแนวความรู้ในการขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม”

วันเสาร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 นักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่4 ประกอบด้วย หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม เข้ารับฟังบรรยายพิเศษจากสภาวิศวกรในหัวข้อ “แนะแนวความรู้ในการขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม” บรรยายโดย ผศ. ยุทธนา มหัศจฉริยวงศ์ ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสภาวิศวกรและประธานอนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์

กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบถึงวิธีการขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม การเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างวิศวกรรุ่นพี่สู่วิศวกรรุ่นน้อง พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายวิศวกรให้เห็นถึงความสำคัญของการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม รวมถึงการแนะนำวิธีการปฏิบัติตนก่อนเข้าสู่วิชาชีพวิศวกรรม

ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือ ใบกว. ออกโดยสภาวิศวกร จำเป็นสำหรับการทำงานของวิศวกรเฉพาะงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้งานและสาธารณชน จะต้องได้รับการอบรมและทดสอบจากสภาวิศวกรในด้าน จรรยาบรรณ ความปลอดภัย กฎหมายท้องถิ่นเกี่ยวกับงานวิศวกรรมผลกระทบสิ่งแวดล้อม และทักษะวิศวกรรม จึงจะได้เป็นวิศวกรที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ประกอบด้วยสาขาวิศวกรรมควบคุม ได้แก่ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเหมืองแร่ วิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

นักศึกษาวิศวะเตรียมความพร้อม ฟังบรรยายพิเศษจากสภาวิศวกรในหัวข้อ “แนะแนวความรู้ในการขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม”นักศึกษาวิศวะเตรียมความพร้อม ฟังบรรยายพิเศษจากสภาวิศวกรในหัวข้อ “แนะแนวความรู้ในการขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม”

นอกจากนั้น โครงการนี้ นับเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่บัณฑิตก่อนเข้าสู่การทำงานในอนาคตเนื่องจากบัณฑิตที่สำเร็จจากหลักสูตรจะต้องเข้ารับการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้าจากสภาวิศวกรโดยการสอบข้อเขียน ผลที่สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีคาดว่านักศึกษาจะได้รับ คือ
1.นักศึกษาจะมีความเข้าใจที่ถูกต้องสำหรับจริยธรรมในการประกอบอาชีพ
2.นักศึกษามีความมั่นใจในการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสอบใบอนุญาต

Facebook Comments Box