โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมอบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นหลักสูตรที่เน้นการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบุคลากรในระดับปริญญาตรีที่มีความรอบรู้ทางด้านวิศวกรรมเคมีและสามารถประยุกต์ใช้วิชาการและทักษะวิชาชีพกับการดำรงชีวิตและการทำงานได้ ดังนั้นเพื่อให้การเรียนการสอนของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี บรรลุตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทางหลักสูตรฯ จึงได้จัดกิจกรรมการอบรม “เตรียมความพร้อมสู่ตลาดงานในอนาคต (Get ready for professional coop training)” โดยเชิญท่านวิทยากร มาให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมในการสหกิจและการทำงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 66 โดยมีนักศึกษาขั้นปีที่ 3 สาขาวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม สำนักวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้ารับการอบรม มีวัตถุประสงค์โครงการคือ เพื่อให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพของตนเองในอนาคต สามารถเตรียมความพร้อมในการสหกิจศึกษา และเพิ่มทักษะองค์ความรู้ด้านตลาดแรงงานในอนาคต โดยท่านวิทยากร นายขุนดี หลำสุบ เป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างบุคลิกภาพ สร้างความมั่นใจ และเพิ่มทักษะการใช้ชีวิตในการสหกิจได้อย่างเหมาะสม เหมาะกับสถานที่ประกอบการณ์ กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ทางสาขาวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม สำนักวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต้องขอขอบพระคุณท่านวิทยากร นายขุนดี หลำสุบ เป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ให้แก่พวกเราชาววิศวะ มีความพร้อมและความมั่นใจในการออกสหกิจศึกษามากขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรอีกในครั้งถัดไป

Facebook Comments Box