โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า เรียนรู้นอกห้องเรียน ณ ศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ในวันเสาร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566  นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า เรียนรู้นอกห้องเรียน ณ ศูนย์การเรียนรู้โณงไฟฟ้าขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีการบูรณาการเรียนการสอนในชั้นเรียนในรายวิชามโนทัศน์วิศวกรรมไฟฟ้า  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญเกียรติ โพธิ์ชัยยะ เป็นผู้สอนเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจกระบวนการและวิธีการทำงานหลังจากได้เรียนรู้ในเชิงทฤษฎีจากห้องเรียน

ด้วยทางหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดการเรียนการสอน โดยเน้นการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน การศึกษาดูงาน ผสานกับการปฏิบัติจริงให้เกิดประสบการณ์ และแนวทางการพัฒนาตนเองในสาขาวิชาชีพ

ดังนั้นทางหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า จึงได้จัดโครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการขึ้น เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการ รวมทั้งระบบการทำงานในสถานประกอบการจริง เพื่อเพิ่มพูนความรู้และบูรณาการความรู้ที่ได้รับ ทั้งจากการเรียนการสอนและการศึกษาจากสถานที่จริง ในการพัฒนาตนเองทั้งในด้านการเรียน การทำโครงงานหรือการวิจัย รวมถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับออกสหกิจศึกษา

Facebook Comments Box