โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เยี่ยมชมดูงาน โรงน้ำประปาและระบบบำบัดน้ำเสียของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 66 นักศึกษาขั้นปีที่ 3 สาขาวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม สำนักวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย รศ.ดร.วิภาวี เดชะปัญญา เข้าเยี่ยมชมดูงาน ณ โรงน้ำประปาและระบบบำบัดน้ำเสียของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้รับเกียรติจากบุคลากร โรงน้ำประปามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา เกี่ยวกับวิธีการเตรียมน้ำดิบก่อนผลิตน้ำประปา กระบวนการผลิตน้ำประปา และการควบคุมคุณภาพน้ำประปา รวมถึงระบบบำบัดน้ำเสีย ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อีกด้วย  

กิจกรรมการเยี่ยมชมดูงาน โรงน้ำประปาและระบบบำบัดน้ำเสียของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักของรายวิชา เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบของมลภาวะสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและข้อกำหนดทางสิ่งแวดล้อม แหล่งกำเนิดและคุณลักษณะของน้ำเสียจากอุตสาหกรรมและวิธีการบำบัด แหล่งกำเนิดของมลภาวะอากาศ กระบวนการควบคุมอนุภาคมลสารและการปลดปล่อยมลภาวะอากาศ ของเสียอันตรายและการกำจัด จากประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ณ สถานที่จริง และนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต รวมถึงเตรียมความพร้อมสำหรับออกสหกิจศึกษาอีกด้วย

ทั้งนี้ทางสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม สำนักวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องขอขอบพระคุณวิทยากร บุคลากร โรงน้ำประปาและระบบบำบัดน้ำเสียของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นอย่างสูงที่คอยให้ความรู้ พาเยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำประปาและการบำบัดน้ำเสียแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม สำนักวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางสาขาฯ จะได้รับโอกาสเข้าเยี่ยมชมอีกในครั้งถัดไป 

Facebook Comments Box