โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
นักศึกษาไฟฟ้า ดูงานโรงไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

นักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า ทัศนศึกษาดูงาน ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎ์ธานี

ในวันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566  นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ทัศนศึกษาดูงาน ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎ์ธานี โดยมีการบูรณาการเรียนการสอนในชั้นเรียนในรายวิชาอนุรักษ์พลังงาน  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล ถิ่นสุราฎร์ เป็นผู้สอนเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจกระบวนการและวิธีการทำงานหลังจากได้เรียนรู้ในเชิงทฤษฎีจากห้องเรียน

ด้วยทางหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดการเรียนการสอน โดยเน้นการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน การศึกษาดูงาน ผสานกับการปฏิบัติจริงให้เกิดประสบการณ์ และแนวทางการพัฒนาตนเองในสาขาวิชาชีพ ดังนั้นทางหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า จึงได้จัดโครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการขึ้น เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการ รวมทั้งระบบการทำงานในสถานประกอบการจริง เพื่อเพิ่มพูนความรู้และบูรณาการความรู้ที่ได้รับ ทั้งจากการเรียนการสอนและการศึกษาจากสถานที่จริง ในการพัฒนาตนเองทั้งในด้านการเรียน การทำโครงงานหรือการวิจัย รวมถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับออกสหกิจศึกษา

หลักสูตรวิสวกรรมไฟฟ้าคาดว่า นักศึกษาจะมีความเข้าใจในความหลากหลายของการ ปฏิบัติงานจริงในอาชีพวิศวกรของแต่ละหน่วยงาน และสร้างแรงจูงใจในการศึกษาในหลักสูตรของตัวเองได้ มีความพร้อมทางวิชาการ ในการออกสหกิจศึกษาอักทั้งให้มองเห็นลักษณะงาน มีมโนทัศน์พื้นฐานเกี่ยวกับงานวิศวกรรมและเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียน และหวังว่านักศึกษาสามารถทำโครงงานที่มีการบูรณาการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้

 

Facebook Comments Box