โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

นักศึกษาวิศวะ เข้ารอบ 1 ใน 5 ทีมสุดท้ายเพื่อเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ไปแข่งขันต่อในรอบระดับภูมิภาค ภายใต้โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (RESEARCH TO MARKET) ครั้งที่ 10

วันที่ 10 ตุลาคม 2565 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ และหลักสูตรวิศวกรรมเคมีและเภสัชกรรม ที่ได้เข้ารอบ 5 ทีมสุดท้ายเพื่อเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ไปแข่งขันต่อในรอบระดับภูมิภาคในกิจกรรม Pitching Day นำเสนอแผนธุรกิจจากผลงานวิจัย เฟ้นหา 5 ทีมสุดท้ายเพื่อเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ไปแข่งขันต่อในรอบระดับภูมิภาค
ภายใต้โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (RESEARCH TO MARKET) ครั้งที่ 10 รอบระดับมหาวิทยาลัย โดยตัวแทนทั้ง 5 ทีม จะได้รับเงินรางวัลสนับสนุน ดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ🏆ทีม อุปกรณ์เข็มสกัดสารพัดสารพิษ รับเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1🥇ทีม Old-D รับเงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 🥈ทีม We Bare Bears รับเงินรางวัลมูลค่า 2,000 บาท
4. รางวัลชมเชย🏅ทีม SparkEnergy รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาท
5. รางวัลชมเชย🏅ทีม Starters รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาท
ร่วมส่งแรงใจให้น้องๆ ทั้ง 5 ทีม ในการเตรียมความพร้อมและไปแข่งขันต่อในรอบระดับภูมิภาค ภาคใต้

ทีม “SparkEnergy Team” มีสมาชิกในทีมประกอบด้วยนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า
1.นาย ศิริพงษ์ กิ่งทอง
2.นางสาว นงนภัส ดาวสุวรรณ
โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ ผศ.ดร.กมล ถิ่นสุราษฎร์
นักศึกษาหลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์
1.นางสาว พิชญาภา บุญสุข
2.นางสาว ศิริขวัญ ดำคุ้ม
3.นาย นิธิศ ธำรงค์เทพพิทักษ์
และมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ ผศ.ดร.อุเทน ทับทรวง

 

ทีม “Starters Team” มีสมาชิกในทีมประกอบด้วยหลักสูตรวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม

1.นายปณิธิ เวชพิทักษ์
2.นางสาวโยษิตา โนะ
3.นางสาวธัญญลักษณ์ พินิจสกูล
นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์
4.นายเดชพนต์ ศรีวังแก้ว
และมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ ผศ.ดร.วิชิตพันธ์ุ รองวงศ์

Facebook Comments Box