logo
ปัจฉิมแสดงความยินดีพี่บัณฑิตสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ปัจฉิมแสดงความยินดีพี่บัณฑิตสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ในวันพุธ ที่ 31 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1500 ที่นั่ง ตึกไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดกิจกรรม “ปัจฉิมแสดงความยินดีพี่บัณฑิตสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี” ซึ่งโครงการนี้เป็นการเตรียมความพร้อมและมั่นใจในการก้าวออกสู่โลกภายนอกให้กับนักศึกษาหลังจากสำเร็จการศึกษาจากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มีความมุ่งหวังให้นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในเวลาอันใกล้นี้มีความพร้อมที่จะก้าวออกสู่โลกภายนอกได้อย่างมั่นใจ ทั้งในด้านการสมัครงาน การสอบสัมภาษณ์งาน และการให้ได้มาซึ่งตำแหน่งงานที่ตนเองรักและต้องการ หรือการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นรวมถึงการมีความรัก ผูกพัน ภูมิใจที่สำเร็จการศึกษาจากสำนักวิชาฯ มีทัศนคติที่ดีและสามารถวางแผนการดำเนินชีวิตในภายภาคหน้าได้อย่างเหมาะสม

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อให้ว่าที่บัณฑิตและคณาจารย์ได้มีการพูดคุย ได้รับทราบข้อมูลต่างๆ โดยบรรยากาศที่เป็นกันเอง ทำให้ได้รับทราบข้อมูลด้านการเรียนของนักศึกษาแต่ละบุคคลในเชิงลึก สะท้อนปัญหาที่พบเจอมาและพัฒนาหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา ในการติดตามดูแล และให้ความช่วยเหลือนักศึกษา อย่างต่อเนื่องและเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาต่อไป คณาจารย์และนักวิชาการ ร่วมแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตโดยแต่ละชั้นปีมีการแสดงและมอบของที่ระลึกแก่ว่าที่บัณฑิตทุกคน

 

Facebook Comments Box