logo
วิศวกรรมเคมี จัดกิจกรรมอบรมข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

วิศวกรรมเคมี จัดกิจกรรมอบรมข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

ในวันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2565 หลักสูตรวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ท่านวิทยากร ผศ.ดร.โกวิวิท สุวรรณหงษ์ ณ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อยกระดับและเสริมสร้างความรู้ความสามารถเกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ให้แก่ นักศึกษาปัจจุบัน เพื่อสร้างระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ เกิดสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี และ ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันพบว่ามีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความสำคัญกับเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมมากขึ้น มาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001: 2015) ถือเป็นมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมใหม่ เพื่อให้นักศึกษามีความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน การนำระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001: 2015 มาใช้ จะก่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กรในการลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบและพลังงาน และการบำบัดมลพิษ

ดังนั้น หลักสูตรวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้มีแนวคิดที่จะยกระดับเสริมสร้างความรู้ความสามารถเกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015 ให้แก่ นักศึกษาหรือ องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ เกิดสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี และ ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อม ทางสาขาวิชาฯ จึงจัดให้มีการฝึกอบรมมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015

Facebook Comments Box