logo
นักวิจัยวิศวะ เจ๋ง!! คว้ารางวัล Gold Award จากงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565

นักวิจัยวิศวะ เจ๋ง!! คว้ารางวัล Gold Award จากงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เจ้าของชุดโครงการ “เทคโนโลยีวัสดุแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ และการกักเก็บพลังงาน” ภายใต้การสนับสนุนของฝ่ายวิจัย Fundamental Fund มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คว้ารางวัล Gold Award พร้อมเงินรางวัล 70,000 บาท จากงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Reseach Expo 2565) “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565​ ที่ผ่านมา​ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร
คณะผู้วิจัยร่วมจัดทำผลงาน ประกอบด้วย
✨ผศ.ดร.อุเทน ทับทรวง
(หัวหน้าชุดโครงการและหัวหน้าโครงการวิจัยย่อยที่ 3) อาจารย์ประจำหลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
✨ผศ.ดร.ชมพูนุท นันทเมธี
(หัวหน้าโครงการวิจัยย่อยที่ อาจารย์ประจำหลักสูตรเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
✨ผศ.ดร.กมล ถิ่นสุราษฎร์
(หัวหน้าโครงการวิจัยย่อยที่ 2) อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
✨ผศ.ดร.ประชิด สระโมฬี
(หัวหน้าโครงการวิจัยย่อยที่ 4) อาจารย์ประจำหลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ซึ่งเป็นผลงานวิจัยร่วมกันระหว่าง ผศ.ดร.อุเทน ทับทรวง ผศ.ดร.เกศรา เสนีย์ศรีสกุล ผศ.ดร.ประชิด สระโมฬี รศ.ดร.พรรณนิภา เชาวนะ อาจารย์ประจำหลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.กมล ถิ่นสุราษฎร์ ผศ.ดร. ศิราพร ศักดิ์พรหม รศ.ดร.สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.ชมพูนุท นันทเมธี อาจารย์ประจำหลักสูตรเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ นายนพรัตน์ แสงทอง นายวิกรมเรศน์ประดิษฐ์ ผู้ช่วยวิจัย
✨VDO โดย ผศ.ดร.กัมปนาท สุขมาก หลักสูตรวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

✨ร่วมออกแบบและวางแผนงานศิลปะโดย คณะผู้วิจัย อ.กิตติ เชาวะ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป และ คุณฐิติกร ทองเอียด สถาบันส่งเสริมการวิจัยฯ

ขอบคุณข้อมูลจาก www.wu.ac.th

 

Facebook Comments Box