logo
วิศวกรรมไฟฟ้า จัดกิจกรรม New Chip on Board

วิศวกรรมไฟฟ้า จัดกิจกรรม New Chip on Board

ในวันที่ 7 สิงหาคม 2565 หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดกิจรรม โครงการพี่ดูแลน้อง (New chip on board) ณ พูลสุข รีสอร์ท อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมสนุกสนานมากมาย เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่น เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาระหว่างชั้นปี ลดการแตกแยก กระตุ้นให้นักศึกษามีแนวความคิดและทัศนคติในการการมองโลกเชิงบวก สามารถยอมรับปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองและแก้ปัญหาที่ประสบอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งการได้พบปะระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ได้พูดคุยใน บรรยายกาศที่เป็นกันเองจะทำให้รับทราบข้อมูลด้านการเรียนการใช้ชีวิต แต่ละบุคคลในเชิงลึก ด้วยทางหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดการเรียนการสอน โดยเน้นการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน การศึกษาดูงาน ผสานกับการปฏิบัติจริงให้เกิดประสบการณ์ และแนวทางการพัฒนาตนเองในสาขาวิชาชีพ โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีความสามารถทางวิชาการ และมีผลการเรียนที่ดี เป็นอีกหนึ่งภารกิจหลักของหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อลดอัตราการตกออก ลดการสูญเสียต่อรุ่นอันเนื่องมาจากผลการเรียน และเพิ่ม/ส่งเสริมให้นักศึกษามีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ดี สามารถศึกษาได้สำเร็จตามแผนการศึกษา ความสุขกับการเรียน ดังนั้น ทางหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า จึงได้จัดโครงการพี่ดูแลน้อง (New chip on board)  เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการรวมทั้งระบบการทำงานในสถานประกอบการจริง เพื่อเพิ่มพูนความรู้และบูรณาการความรู้ที่ได้รับ ทั้งจากการเรียนการสอนและการศึกษาจากสถานที่จริง ในการพัฒนาตนเองทั้งในด้านการเรียน การทำโครงงานหรือการวิจัย รวมถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับสหกิจศึกษา    
Facebook Comments Box