โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
วิศวะ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรร่วมกับศูนย์บริการการศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ จังหวัดตรัง

ส.วิศวะ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรร่วมกับศูนย์บริการการศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ จังหวัดตรัง

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 คณาจารย์และนักวิชาการหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเคมีและเภสัชกรรม และวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ จังหวัดตรัง ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 70 คน โดยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 6 สายวิทย์-คณิต เพื่อให้นักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมตอนปลายทราบถึงข้อมูลระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2566

การประชาสัมพันธ์เชิงรุก เป็นกิจกรรมที่จำเป็นต้องดำเนินการเนื่องจาก จะทำให้สาขาวิชาเป็นที่รู้จักของนักเรียนมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับนักเรียนที่มีความสนใจที่จะศึกษาต่อทางด้านนี้ให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องทั้งในเรื่องของการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไปจนถึงการประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษาไปแล้ว ซึ่งในการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะมีทั้งการพูดบรรยายของคณาจารย์ และศิษย์เก่าของโรงเรียนที่มาศึกษาในสาขาวิชา ซึ่งคาดว่ากิจกรรมดังกล่าวจะสามารถเพิ่มจำนวนนักเรียนที่จะมาสมัครเรียนมากยิ่งขึ้น เพื่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นและเป็นที่คุ้นเคยในวงกว้างของนักเรียน และเพื่อให้บุคลทั่วไปทราบข้อมูลของหลักสูตร ลักษณะการเรียน การสอนเพิ่มขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ส.วิศวะ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรร่วมกับศูนย์บริการการศึกษา

Facebook Comments Box