โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วิศวะฯ ที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus ประจำเดือนมิถุนายน 65

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วิศวะฯ ที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus ประจำเดือนมิถุนายน 65

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่มีผลงานตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติฐานข้อมูล Scopus ประจำเดือนมิถุนายน 2565

Journal Quartile Score (Q) คือ ค่าดัชนีที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพของวารสารวิชาการ โดยสามารถแบ่งพิจารณา Percentile ได้ดังนี้
Q1 = Top position (75 – 100 %)
Q2 = Middle-high position (50 – 74.99 %)
Q3 =Middle-low position (25 – 49.99 %)
Q4 = Bottom position (1 – 24.99 %)
ซึ่ง Quartile Score จะเป็นตัวพิจารณาในด้านของทุนหรือ เงินรางวัลสำหรับการตีพิมพ์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักวิจัยต่อไป โดยในเดือนมิถุนายน คณาจารย์ในสักนักวิชาได้มีบทความวิจัยตีพิมพ์จำนวน 6 ฉบับ ที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus Quartile 1 และ Scopus Q2 จำนวน 1 ฉบับ และเป็นToptier journal จำนวน 2 ฉบับ และขอแสดงความยินดีแด่คณาจารย์ผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ดังต่อไปนี้

1. ผศ.ดร.อจลวิชญ์ ฉันทวีโรจน์ และผศ.ดร.ธัญวัฒน์ ลิมปิติ สาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วารสาร IEEE Access, Q1 ซึ่งมีค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 และค่า ISI Impact factor 3.367

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ประจำเดือนมิถุนายน

2. รศ.ดร.ทนงศักดิ์ อิ่มใจ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และอาจารย์ ดร.ชิระวัฒน์ วัฒนพานิชย์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ วารสาร Buildings, Q1 ซึ่งมีค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 และค่า ISI Impact factor2.648

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์

3. ผศ.ดร.กมล ถิ่นสุราษฎร์ สาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วารสาร Energy Conversion and Management: X, Q1 ซึ่งมีค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 80

4. รศ.ดร.พรรณนิภา เชาวนะ สาขาวิชาปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ วารสาร Journal of Adhesion , Q2 ซึ่งมีค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 74 และค่า ISI Impact factor 2.917

5. รศ.ดร.นิรันดร มาแทน สาขาวิชาปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ วารสาร Drying Technology, Q1 ซึ่งมีค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 80 และค่า ISI Impact factor 4.452

6. รศ.ดร.นิรันดร มาแทน สาขาวิชาปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ วารสาร Drying Technology, Q1 ซึ่งมีค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 80 และค่า ISI Impact factor 4.452

7. ผศ.ดร. พุทธิพร ธนธรรมเมธี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ วารสาร Emerging Science Journal, Q1 ซึ่งมีค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 85

Facebook Comments Box