logo
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า ม.วลัยลักษณ์

นักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัลการควบคุมตัวหุ่นยนตร์รถไฟฟ้า

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า ม.วลัยลักษณ์ นายกิตติธัช ดวงน้ำแก้ว และนายมูฮำหมัด สาเหมาะ ที่ได้รับรางวัลที่ 3 การควบคุมตัวหุ่นยนตร์รถไฟฟ้า ของโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ระหว่างวันที่ 30 พ.ค. – 4 มิถุนายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ตึกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมไฟฟ้า ในการอบรมเรื่อง Image processing Embedded System และ Model based

การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีความสามารถทางวิชาการ และมีผลการเรียนที่ดี เป็นอีกหนึ่งภารกิจหลักของหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อลดอัตราการตกออก ลดการสูญเสียต่อรุ่นอันเนื่องมาจากผลการเรียน และเพิ่ม/ส่งเสริมให้นักศึกษามีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ดี สามารถศึกษาได้สำเร็จตามแผนการศึกษา ดังนั้นหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า จึงมีกิจกรรมเสริมและสนับสนุนให้กับนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันต่างๆเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และความรู้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และบูรณาการความรู้ที่ได้รับ ทั้งจากการเรียนการสอนและการศึกษาจากสถานที่จริง ในการพัฒนาตนเองทั้งในด้านการเรียน การทำโครงงานหรือการวิจัย รวมถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับสหกิจศึกษา

 

Facebook Comments Box