logo
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปี 2565 ทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการปี 2566”

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปี 2565 ทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการปี 2566”

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการฝึกอบรมและสัมมนา “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปี 2565 ทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการปี 2566” ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารวิชาการ 4 และ โรงแรม Railay Princess Resort and Spa จังหวัดกระบี่ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดวิสัยทัศน์ เป็นองค์กรชั้นนำในการผลิตงานวิจัย ถ่ายทอดความรู้ด้านวิศวกรรมและทรัพยากร มุ่งสร้างบัณฑิต ที่คิดเป็น ใฝ่รู้ และสร้างสรรค์งาน ซึ่งนำไปสู่ พันธกิจที่สำคัญของสำนักวิชาคือ ผลิตบัณฑิตให้เป็นคนเก่งและคนดีเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม เป็นแหล่งความรู้และเทคโนโลยีสำหรับท้องถิ่นและภูมิภาค เพื่อเป็นพื้นฐานสู่ระดับสากล และสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่นำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ ในการขับเคลื่อนสำนักวิชาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่กล่าวถึงข้างต้นนั้น สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากรอยู่เสมอ ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้น เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ ความเข้าใจ และมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน ทั้งในด้านการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต และการเพิ่มศักยภาพให้กับตนเองในด้านต่างๆ เช่น ในด้านวิจัยและบริการวิชาการการ รวมถึงเสริมสร้างสร้างความสัมพันธ์และความผูกพันให้เกิดขึ้นกับบุคลากรในสำนักวิชา อันจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป โดยกิจกรรม ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 คือ การประชุมย่อยของแต่ละสาขาเพื่อระดมความคิดในการปรับแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาของแต่ละสาขา มีการนำเสนอความคิดในการปรับแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาสำนักฯเพื่อให้สำนักวิชาได้ก้าวไปข้างหน้าที่ยั่งยืน และในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ณ จังหวัดกระบี่ ได้มีการระดมความคิดในงานประกันคุณภาพ ปิดท้ายด้วยกิจกรรมสันธนาการ สานสัมพันธ์พี่น้องวิศวะเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อได้เรียนรู้และเข้าใจกระบวนการทำงานในผลิตบัณฑิตให้เป็นคนเก่งและคนดีเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม และเพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ ความเข้าใจ และมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน ทั้งในด้านการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต และการเพิ่มศักยภาพให้กับตนเองในด้านต่างๆ

 

Facebook Comments Box