logo

เปิดตัวจดหมายข่าวสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 1 ปี 2565

การดำเนินงานในปีใหม่ 2565 ได้ผ่านไปอีก 1 ไตรมาส นับรวมเป็นครึ่งปีสำหรับการดำเนินงานของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีภายในปีงบประมาณ 2565 ที่นับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงแม้สถานการณ์โควิด 19 จะยังคงมีอยู่ต่อไป แต่การดำเนินงานของสำนักวิชาฯ มิได้หยุดนิ่ง บุคลากรของสำนักวิชาฯ ได้ช่วยขับเคลื่อนงานในมิติต่างๆ ของสำนักวิชาอย่างแข็งขัน ทั้งด้านการรับนักศึกษาใหม่ การดูแลนักศึกษาปัจจุบัน การสอนตามมาตรฐาน UKPSF และการวิจัยและบริการวิชาการ จนสามารถบรรลุเป้าหมายครึ่งปีแรกไปได้อย่างดี อาทิเช่น การรับนักศึกษาได้ตามเป้าหมายตั้งแต่รอบ TCAS 1 จำนวนเงินทุนวิจัยภายนอกที่ได้ตามเป้าหมายของสำนักวิชา รวมถึงการตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติที่ยังคงดำเนินการได้ดีอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ทั้งหมดนี้ล้วนมาจากความร่วมมือร่วมใจและการทำงานเป็นทีมของสมาชิกสำนักวิชาฯ สมกับสโลแกนของสำนักที่ว่า SET STAR ที่มาจากคำว่า Service mind, Teamwork, Achievement, Renown

การเรียนการสอนของสำนักวิชาฯ ในภาคการศึกษาที่ 3/2564 เป็นการผสมผสานระหว่างการเรียนออนไลน์และการเรียนในห้องเรียน นักศึกษาบางส่วนได้กลับมาเรียนในมหาวิทยาลัย ทำให้บรรยากาศการเรียนกลับมาคึกคักอีกครั้ง ถึงแม้บางครั้งจะต้องปรับการเรียนตามสถานการณ์โควิด 19 ในบางสัปดาห์ สำนักวิชาฯ ได้พยายามอย่างเต็มที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์และความรู้ที่ดีที่สุด

ขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรและนักศึกษาของสำนักวิชา ดำเนินงานและการเรียนได้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ รักษาสุขภาพให้แข็งแรง พวกเราจะกลับมาพบกันในรั้วมหาวิทยาลัยในปีการศึกษาใหม่ 2565 ในอนาคตอันใกล้นี้

Facebook Comments Box