logo
หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า นำนักศึกษาดูงานสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2564

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า นำนักศึกษาดูงานสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 7-9 มิถุนายน 2565 คณาจารย์นำนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 3 ขึ้นปี 4 ทัศนศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ส่วนกลาง จ.นนทบุรี และ บริษัท เจริญชัยอินเตอร์เทรด จำกัด กรุงเทพฯ ซึ่งอยู่ในรายวิชาการอนุรักษ์พลังงานและโครงงาน ทางหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ได้จัดการเรียนการสอน โดยเน้นการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน การศึกษาดูงาน ผสานกับการปฏิบัติจริงให้เกิดประสบการณ์ และแนวทางการพัฒนาตนเองในสาขาวิชาชีพ โดยมีการบูรณาการเรียนการสอนในชั้น

ดังนั้นทางหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า จึงได้จัดโครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการขึ้น เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการ รวมทั้งระบบการทำงานในสถานประกอบการจริง เพื่อเพิ่มพูนความรู้และบูรณาการความรู้ที่ได้รับ ทั้งจากการเรียนการสอนและการศึกษาจากสถานที่จริง ในการพัฒนาตนเองทั้งในด้านการเรียน การทำโครงงานหรือการวิจัย รวมถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับออกสหกิจศึกษา

 

 

Facebook Comments Box