logo
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ร่วมหารือมหาวิทยาลัย Harbin Engineering ทำหลักสูตรดับเบิลดีกรี

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ร่วมหารือมหาวิทยาลัย Harbin Engineering ทำหลักสูตรดับเบิลดีกรี

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับศูนย์กิจการนานาชาติ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และสำนักวิชาศิลปศาสตร์ หารือร่วมกับDr Ding Xuezhong ตำแหน่ง Vice-Dean of the College of International Cooperative Education และนางสาวญาสุมินทร์ ไทยสมบูรณ์ นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัย Harbin Engineering University (HEU) เพื่อหารือความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรร่วม ในโครงการ 2+2 และ 3+1 เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ของนักศึกษาในการเรียนรู้ระดับปริญญาตรีในประเทศไทยและประเทศจีน รวมทั้งมีการเรียนการสอนจากคณาจารย์ชาวไทยและชาวจีน ที่มีความชำนาญเฉพาะทางในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น.

หลักสูตรที่เข้าร่วมการหารือในครั้งนี้มี หลักสูตรภาษาจีน หลักสูตรวิทยาศาตร์ทางทะเล หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ ทั้งนี้อาจารย์ ดร.ศิริภิญโญ จันทมุนี ตัวแทนสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ฯ นำเสนอแผนในร่วมมือพัฒนาหลักสูตรแบบ 3+1 เพื่อส่งนักศึกษาไปศึกษาที่ประเทศจีนเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยเน้นที่การทำโครงงานและสหกิจศึกษาที่ประเทศจีน และการพัฒาหลักสูตร 2+2 เพื่อมีการพัฒนาหลักสูตรแบบ Double degree เพื่อประโยชน์สูงสุดของนักศึกษา

สามารถติดตามข่าวสารความคืบหน้าในการพัฒนาหลักสูตรทั้งสองแนวทางได้ที่เว็บไซต์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

Facebook Comments Box