ร่วมมือกับต่างประเทศ

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ หารือความร่วมมือกับ Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) ประเทศมาเลเซีย

ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 รศ.ดร. สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเ …

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ หารือความร่วมมือกับ Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) ประเทศมาเลเซีย Read More »

ระบบอบไม้อัตโนมัติ DryWooD (Walailak University) หนึ่งในผลงานของอาจารย์ประจำหลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์

คณะนักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไ …

ระบบอบไม้อัตโนมัติ DryWooD (Walailak University) หนึ่งในผลงานของอาจารย์ประจำหลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ Read More »

อาจารย์ ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะผู้บริหาร มวล. เดินทางไปเยี่ยมชมและลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Harbin Engineering University และ Heilongjiang Academy of Science

เมื่อวันที่ 17-22 มิถุนายน 2562 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย …

อาจารย์ ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะผู้บริหาร มวล. เดินทางไปเยี่ยมชมและลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Harbin Engineering University และ Heilongjiang Academy of Science Read More »