logo
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม "ปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่​ ประจำปี​ 2565"

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม “ปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่​ ประจำปี​ 2565”

ในวันพุธ ที่ 8 มิถุนายน 2565 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม “ปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่​ ประจำปี​ 2565” โดยในปีการศึกษานี้มีจำนวนนักศึกษาใหม่จำนวน 386 คน ประกอบด้วย นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ และหลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์

การศึกษาของนักศึกษาจะประสบความสำเร็จได้นั้น คณบดี และอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญ ต่อความสำเร็จดังกล่าว ชีวิตการเป็นนักศึกษา จะต้องพบกับปัญหาต่างๆ มากมาย ทั้งปัญหาทางด้านการเรียน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และการปรับตัวเข้ากับสังคม คณบดี และอาจารย์ที่ปรึกษาจึงมีบทบาทสำคัญในการให้ คำแนะนำ และช่วยเหลือ เพื่อให้นักศึกษามีแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องด้วยศักยภาพของตนเอง

ดังนั้นเพื่อให้ คณบดีและอาจารย์ที่ปรึกษา มีโอกาสได้พบปะ ให้คำปรึกษา และพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนการสอนให้เข้มแข็ง เพื่อให้ได้บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ดังนี้

  1. เพื่อให้นักศึกษาใหม่ ทำความรู้จัก คณาจารย์แต่ละสาขา
  2. เพื่อสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดีระหว่าง อาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษา
  3. เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้แนะนำนักศึกษาในด้านวิชาการ ช่วยเหลือแก้ไขอุปสรรค์ปัญหาทุกด้าน

Facebook Comments Box