โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
นักศึกษาวิศวะ ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัลประกวดผลงานสหกิจศึกษาฯ รอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี 2564

นักศึกษาวิศวะ ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัลประกวดผลงานสหกิจศึกษาฯ รอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี 2564

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษากับการประกวดผลการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน รอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี 2564 การประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น (รอบมหาวิทยาลัย) โดยจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 ณ อาคารสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Cloud Meetings โดยผลการประกวดผลงานดังนี้

ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น

รองชนะเลิศ : นายธันวา ทองเกลี้ยง หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ
รองชนะเลิศอันดับ 1 : นางสาวเจนนิสา กาสาวพัฒร์ หลักสูตรวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ

รองชนะเลิศอันดับ  : นายสิทธิพงศ์ ศรีฟ้า หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ชมเชย : นางสาวพิมพกานต์ จุลภักดี หลักสูตรอุตสาหกรรมการบริการ

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รองชนะเลิศ : นางสาวณัฐชยา มาลารัตน์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ
รองชนะเลิศอันดับ 1 : นายสาธิต ศรีสวัสดิ์ หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
รองชนะเลิศอันดับ 2 : นางสาวซูไฮดาห์ ยีปราโซ หลักสูตรวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
รางวัลชมเชย : นายฐิติพรรณ วัชรกาฬ หลักสูตรวิศวกรรมพอลิเมอร์

 

Facebook Comments Box