logo
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ส.วิศวะฯ มวล. ที่ได้รับการจัดสรรทุนการศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ส.วิศวะฯ มวล. ที่ได้รับการจัดสรรทุนการศึกษา

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับการจัดสรรทุนการศึกษา ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยงานบริการสวัสดิการ (ทุนการศึกษา) ส่วนกิจการนักศึกษา ได้พิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2564 โดยทุนการศึกษาทั้งหมด เป็นทุนการศึกษาที่ได้รับการอนุเคราะห์จากจากบุคคลภายนอก คณาจารย์ ศิษย์เก่า รวมทั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาและครอบครัวที่ขาดแคลน มีความจำเป็นและเดือดร้อนในเรื่องทุนทรัพย์ โดยได้จัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาจำนวน 52 คน รวมเงินทุนการศึกษาทั้งสิ้นจำนวน 220,000 บาท ทั้งหมดจำนวน 24 แหล่งทุน โดยนักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับทุนการศึกษาทั้งหมดจำนวน 6 คน ดังนี้

1. ทุนการศึกษา รศ.ดร.ฉัตรชัย กัลยาณปพน (ทุนต่อเนื่องจนจบ)

นายธีรนัย ช่วยทอง
นายธีรนัย ช่วยทอง นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า

2. ทุนการศึกษา บริษัท ซี.พี.ออลล์ จำกัด (มหาชน) (ทุนรายปี)


นายอนุวัฒน์ อินทร์ตา นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์

3. ทุนการศึกษา บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ฝ่ายธุรกิจคาเฟ่อเมซอน (ทุนรายปี)

นายณัชพล ลิ่มเซ่ง
นายณัชพล ลิ่มเซ่ง นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า

4. ทุนการศึกษา ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ทุนรายปี)

นางสาวรัตนพร ต่อเล็ก
นางสาวรัตนพร ต่อเล็ก นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า

5. ทุนการศึกษา ผศ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ และคณะ (ทุนรายปี)

นางสาวณัฐรินทร์ สงวนทิพย์
นางสาวณัฐรินทร์ สงวนทิพย์ นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า

6. ทุนการศึกษา คุณเกสร – คุณกฤษณา สิทธิรักษ์ (ทุนรายปี)

นายญาณพัฒน์ ไทยสุชาติ
นายญาณพัฒน์ ไทยสุชาติ นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า

Facebook Comments Box