logo
นักศึกษาวิศวะไฟฟ้า ศึกษาดูงานหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าในอาคาร ม.วลัยลักษณ์

นักศึกษาวิศวะไฟฟ้า ศึกษาดูงานหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าในอาคาร ม.วลัยลักษณ์

ในวันจันทร์ ที่ 21 มีนาคม 2565 คณาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 2 ทัศนศึกษาดูงาน ณ หม้อแปลงและห้องไฟฟ้าของอาคารตึกนวัตกรรม และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งอยู่ในรายวิชาอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม และปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม

ทางหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ได้จัดการเรียนการสอน โดยเน้นการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน การศึกษาดูงาน ผสานกับการปฏิบัติจริงให้เกิดประสบการณ์ และแนวทางการพัฒนาตนเองในสาขาวิชาชีพ โดยมีการบูรณาการเรียนการสอนในชั้นเรียน

ดังนั้นทางหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า จึงได้จัดโครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการขึ้น เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการ รวมทั้งระบบการทำงานในสถานประกอบการจริง เพื่อเพิ่มพูนความรู้และบูรณาการความรู้ที่ได้รับ ทั้งจากการเรียนการสอนและการศึกษาจากสถานที่จริง ในการพัฒนาตนเองทั้งในด้านการเรียน การทำโครงงานหรือการวิจัย รวมถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับออกสหกิจศึกษา

นักศึกษาวิศวะไฟฟ้า ศึกษาดูงานหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าในอาคาร ม.วลัยลักษณ์

Facebook Comments Box