logo
หลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง สู่เส้นทางอาชีพปิโตรเคมีและพอลิเมอร์

หลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง สู่เส้นทางอาชีพปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ โดยวิทยากร คุณสุพัฒตรา องคุตรานนท์ และ คุณนันทิยา มหิงสุพรรณ

ในวันที่ 4 สิงหาคม  2564 หลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง สู่เส้นทางอาชีพปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร 2 ท่านมาบรรยายให้แก่นักศึกษาในหลักสูตร คือ คุณสุพัฒตรา องคุตรานนท์ ในหัวข้อ “Polymer and product sensory in personal care” และ คุณนันทิยา มหิงสุพรรณ “Application of Petrochemicals and Polymer in Homecare Products” ซึ่งท่านวิทยากรได้ถ่ายทอดประสบการณ์ การทำงานที่เกิดขึ้นจริงของท่านวิทยากร แก่นักศึกษาทำให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในสายงานที่ท่านวิทยากรได้เคยผ่านมาและได้มีการตอบคำถามให้แก่นักศึกษาที่มีความสงสัยเพิ่มเติมทำให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง

 ด้วยทางหลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความมุ่งหวังให้นักศึกษาของสำนักวิชาฯ สามารถเรียนในมหาวิทยาลัยได้ตามแผนการศึกษา มีความสุขกับการเรียน และได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆอย่างสร้างสรรค์ มีแนวคิดและทัศนคติในการมองโลกเชิงบวก สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของสำนักวิชาได้อย่างทันเหตุการณ์

ด้วยทางหลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความมุ่งหวังให้นักศึกษาของสำนักวิชาฯ สามารถเรียนในมหาวิทยาลัยได้ตามแผนการศึกษา มีความสุขกับการเรียน และได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆอย่างสร้างสรรค์ มีแนวคิดและทัศนคติในการมองโลกเชิงบวก สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของสำนักวิชาได้อย่างทันเหตุการณ์
ด้วยทางหลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความมุ่งหวังให้นักศึกษาของสำนักวิชาฯ สามารถเรียนในมหาวิทยาลัยได้ตามแผนการศึกษา มีความสุขกับการเรียน และได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆอย่างสร้างสรรค์ มีแนวคิดและทัศนคติในการมองโลกเชิงบวก สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของสำนักวิชาได้อย่างทันเหตุการณ์
Facebook Comments Box