logo
บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ ... " บทบาท wood adhesive polymer ในอุตสาหกรรมไม้ " โดยท่านวิทยากรพิเศษ คุณอนุพงศ์ อินทวงศ์

หลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง สู่เส้นทางอาชีพปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ โดยวิทยากร คุณอนุพงศ์ อินทวงศ์

ในวันที่ 5 สิงหาคม 2564 หลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง สู่เส้นทางอาชีพปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ โดยวิทยากร คุณคุณอนุพงศ์ อินทวงศ์ ในหัวข้อ”บทบาท wood adhesive polymer ในอุตสาหกรรมไม้ ” ซึ่งท่านวิทยากรได้ถ่ายทอดประสบการณ์ การทำงานที่เกิดขึ้นจริงของท่านวิทยากร แก่นักศึกษาทำให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในสายงานที่ท่านวิทยากรได้เคยผ่านมาและได้มีการตอบคำถามให้แก่นักศึกษาที่มีความสงสัยเพิ่มเติมทำให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง

 

ด้วยทางหลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความมุ่งหวังให้นักศึกษาของสำนักวิชาฯ สามารถเรียนในมหาวิทยาลัยได้ตามแผนการศึกษา มีความสุขกับการเรียน และได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆอย่างสร้างสรรค์ มีแนวคิดและทัศนคติในการมองโลกเชิงบวก สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของสำนักวิชาได้อย่างทันเหตุการณ์

บทบาท wood adhesive polymer ในอุตสาหกรรมไม้ " โดยท่านวิทยากรพิเศษ คุณอนุพงศ์ อินทวงศ์
บทบาท wood adhesive polymer ในอุตสาหกรรมไม้ " โดยท่านวิทยากรพิเศษ คุณอนุพงศ์ อินทวงศ์
Facebook Comments Box