โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ ม.วลัยลักษณ์ ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย PETROMAT

หลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ ม.วลัยลักษณ์ ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย PETROMAT

หลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย PETROMAT ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมี (http://www.petromat.org) ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกเครือข่ายจาก 9 สถาบัน ใน 5 มหาวิทยาลัย ได้แก่
• วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ภาควิชาเคมี ภาควิชาเคมีเทคนิค และภาควิชาวัสดุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ภาควิชาเคมีและภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
• และสมาชิกล่าสุด หลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

การเข้าร่วมของ หลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ ในครั้งนี้ สร้างเครือข่ายนักวิจัยด้านปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ในภาคใต้ ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านวัสดุพอลิเมอร์ พลาสติก ไม้ ยาง เชื้อเพลิงและเคมีชีวภาพ ฯลฯ ซึ่งจะช่วยผลักดันศักยภาพของ PETROMAT ในการขยายความร่วมมือกับนักวิจัยและกลุ่มอุตสาหกรรมให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศได้มากยิ่งขึ้น

Facebook Comments Box