นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัล เวทีประกวดสหกิจศึกษาระดับชาติ งานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 11

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัล เวทีประกวดสหกิจศึกษาระดับชาติ งานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 11

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกมลทิพย์ วงศ์สุวรรณ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  ได้รับรางวัล “โครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ด้านสหกิจศึกษาดีเด่น ด้านสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น ประจำปี 2563” จาก สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ม.วลัยลักษณ์ในนามเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ได้ส่งนักศึกษาที่ชนะเลิศการนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในวันสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน เข้าร่วมการประกวดรางวัลผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 และ 2564 ในงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 11 ผ่านโปรแกรม ZOOM ของสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ระหว่างวันที่ 17 -18 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งผลประกวดของเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบนที่ได้รับรางวัลในเวทีดังกล่าว เป็นดังนี้

รางวัลผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2563

1.นางสาวกมลทิพย์ วงศ์สุวรรณ นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเคมี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ด้านสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา Top Grove Sdn. Bhd., Malaysia

2.นางสาวอุบลรัตน์ โสสนุย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลดีเด่นผู้ปฏิบัติการสหกิจศึกษาและการศึกษา เชิงบูรณาการกับการทำงานในสถานศึกษา

รางวัลผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2564

1. นางสาวชัชฎาภรณ์ เงินเปีย นักศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมการบริการ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการดีเด่น หน่วยงานที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ร้านเพลิน นครศรีธรรมราช

2.นางสาวปุณรดา จันทร์แก้ว Executive of Human Resources บริษัท ท้อปโกลฟ เมดิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด ได้รับรางวัลผู้ปฏิบัติการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในสถานศึกษาและสถานประกอบการ ดีเด่น

ทั้งนี้ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในนามเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบนขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกคน และผู้ที่ได้รับรางวัลทั้ง 4 คนจะเดินทางเข้ารับรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. โดยวันเวลาสถานที่กระทรวงอว.จะแจ้งให้ทราบหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลายต่อไป

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัล เวทีประกวดสหกิจศึกษาระดับชาติ งานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 11

ขอบคุณข่าวจาก https://www.wu.ac.th/th/news/19832

Facebook Comments Box