logo

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเลื่อยไม้ อัดน้ำยา และอบไม้”

คณาจารย์จากหลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะนักวิจัยจากศูนย์ความศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ ร่วมมือกับ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเลื่อยไม้ อัดน้ำยา และอบไม้” ระหว่างวันที่ 24 – 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการประกอบด้วยภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ ให้ความรู้กับพนักงานในสังกัดขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จำนวน 31 คน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเลื่อยไม้ การเสื่อมสภาพและการป้องกันรักษาเนื้อไม้ และกระบวนการอบแห้งไม้แปรรูป

ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร. วรรณา ชูฤทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้กรุณามาเป็นประธานในการเปิด และมี นาย ชนุดม เพชรสังข์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ ร่วมสังเกตการณ์ด้วย

รายงานข่าวโดยอาจารย์ ดร. เกศรา เสนีย์ศรีสกุล

Facebook Comments Box