logo

กิจกรรมติดตามความก้าวหน้าทางการเรียน ครั้งที่ 1/2563

นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 ได้ผ่านช่วงระยะเวลาในการปรับตัวเข้าสู่ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลาประมาณ 1 เดือนครึ่ง และนักศึกษาได้ผ่านการวัดผลและทดสอบผลการเรียนรู้ในกลุ่มรายวิชาศึกษาทั่วไปบางส่วนแล้ว เพื่อติดตามผลการเรียนรู้และรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาใหม่ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีจึงจัดให้มีกิจกรรมติดตามความก้าวหน้าทางการเรียน ครั้งที่ 1/2563 ในวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี เวลา 17.00 – 18.00 น.

กิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจากทีมบริหารสำนักวิชาฯ นำโดย รศ ดร สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ คณบดีสำนักวิชาฯ กล่าวต้อนรับนักศึกษา สอบถามปัญหา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งจากปัญหาต่างๆ สามารถสรุปเป็นหมวดหมู่เบื้องต้นได้ 3 กลุ่ม คือ ปัญหาที่เกิดจากการเรียนการสอน ปัญหาที่เกิดจากหอพัก และปัญหาอื่นๆ

คณบดีได้แนะนำให้นักศึกษาแก้ปัญหาการเรียนการอสน โดยให้แต่ละหลักสูตรช่วยเหลือและดูแลเพื่อนร่วมหลักสูตรของตนเอง เพื่อการเรียนรู้กันเป็นกลุ่ม และช่วยเหลือกันและกัน นอกจากนี้ ผศ ดร กัมปนาท สุขมาก ได้แนะนำกิจกรรมเพื่อนอาทรเพื่อน ซึ่งกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้เป็นกลุ่ม และเพิ่มความสามัคคีในหมู่นักศึกษา

สำหรับปัญหาหอพักและปัญหาอื่นๆ ทางสำนักวิชาฯ จะติดต่อและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาต่อไปในอนาคต

สำนักวิชาฯ มีนโยบายจะจัดกิจกรรมติดตามความก้าวน้าทางการเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งต่อไปจะเป็นการติดตามผลการวัดผลการเรียนรู้กลางภาค เพื่อให้ช่วยเหลือและแก้ปัญหาสำหรับนักศึกษาได้อย่างทันท่วงที และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและคณาจารณ์ในสำนักวิชา

Facebook Comments Box