logo

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ได้นำนักศึกษาดูงานสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2563

ในวันที่ 14 สิงหาคม นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานสถานประกอบการต่างๆ ได้แก่ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) (TCRSS)
บริษัท สหวิริยาสติลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (SSI) และบริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด (PPC)

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดสอนในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (แขนงงานไฟฟ้าควบคุม และไฟฟ้าสื่อสาร) ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมชมดูงานประจำปี 2561 เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียน ดังนั้นทางหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า จึงได้จัดโครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการขึ้น เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าชั้นปีที่ 4 ได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการ รวมทั้งระบบการทำงานในสถานประกอบการจริง เพื่อเพิ่มพูนความรู้และบูรณาการความรู้ที่ได้รับ ทั้งจากการเรียนการสอนและการศึกษาจากสถานที่จริง ในการพัฒนาตนเองทั้งในด้านการเรียน การทำโครงงานหรือการวิจัย รวมถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับออกสหกิจศึกษา 

Facebook Comments Box