logo

การบรรยายพิเศษเรื่องโครงสร้างเหล็ก

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาได้รับเกียรติจาก คุณณัฐพล สุทธิธรรม และคณะจากบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) มาบรรยายถ่ายทอดความรู้และประสบการณแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 และ 4 จำนวน 80 คน โดยมีหัวข้อเรื่อง การผลิตเหล็กและเหล็กกล้า การแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก ผลิตภัณฑ์เหล็กที่ผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนาอันเป็นนวัตกรรมใหม่ และผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของประเทศไทย (มอก.) ตลอดจนบทสรุปถึง แนวทางการออกแบบโครงสร้างเหล็ก และการนำโครงสร้างเหล็กมาใช้ในงานก่อสร้าง โดยระหว่างการบรรยายมีกิจกรรมทดสอบความรู้การออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างเหล็กพร้อมทั้งมอบรางวัลเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษาที่ชนะการแข่งขัน

Capture

พร้อมกันนี้ได้แนะนำนักศึกษาถึงโครงการ Structural Steel Improvement (SSI) for Young Engineers ซึ่งเป็นกิจกรรมการประกวดปริญญานิพนธ์ (Senior Project) สำหรับนักศึกษาที่จะทำโครงการวิศวกรรมด้านโครงสร้างเหล็ก ซึ่งจะมีการจัดแข่งขันเป็นประจำทุกปีการศึกษา

โดยในการประกวด Structural Steel Improvement (SSI) for Young Engineers (SSI4YE 2019) ครั้งที่ผ่านมา นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธาซึ่งมี ผศ.ดร. ทนงศักดิ์ อิ่มใจ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ จำนวน 2 ทีม ได้เข้าประกวดและสามารถคว้ารางวัลผลงานปริญญานิพนธ์จากการประกวด และได้รับทุนสนับสนุนการทำปริญญานิพนธ์ ทีมละ 25,000 บาท พร้อมทั้งได้ผ่านเข้ารอบไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ “Best of the Best Project” คือ
1. ผลงานเรื่อง นวัตกรรมแผ่นเหล็กม้วนชนิดบางในการเสริมกำลังเสาคอนกรีตที่มีกำลังอัดต่ำโดยการอัดแรงรัดรอบภายหลัง
2. ผลงานเรื่อง พฤติกรรมคานเหล็กประกอบจากแผ่นเหล็กม้วนสาหรับพื้นชนิดบางในภาวะใช้งานและภาวะสุดขีด

ผู้เรียบเรียง: ผศ.ดร. วริษฐ์ วิปุลานุสาสน์

Facebook Comments Box