logo

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับทุนเพื่อสนับสนุนงานวิจัยในโครงการ ” Pre Talent Mobility”

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี กับคณาจารย์ที่ได้รับทุนเพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมเพื่อส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในภาคเอกชน ” Pre Talent Mobility” ประจำปี 2563 เป็นเงินจำนวน 30,000 บาทต่อข้อเสนอโครงการ โดยมีคณาจารย์ในสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับทุนสนับสนุนดังนี้

1.รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณนิภา เชาวนะ อาจารย์ประจำหลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ ในหัวข้อวิจัย “การศึกษาความสัมพันธ์เบื้องต้นระหว่างปัจจัยการผลิตและคุณสมบัติของแผ่นใยไม้อัดความหนาปานกลาง”

2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชิด สระโมฬี อาจารย์ประจำหลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ ในหัวข้อวิจัย “การขยายสเกลการเตรียมยางธรรมชาติอิพอกไซด์จากหางน้ำยาง”

3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิมาพร สุขมาก อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมโยธา ในหัวข้อวิจัย “แผ่นพื้นสำเร็จรูปเหลือทิ้งบดผสมดินเหนียวสำหรับเป็นวัสดุพื้นทางหินคลุก”

4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ อิ่มใจ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมโยธา ในหัวข้อวิจัย “การพัฒนาระบบคานเหล็กประกอบจากแผ่นเหล็กแบบมีช่องเปิดสำหรับพื้นชนิดบาง”

ขอบคุณข้อมูลจาก อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Facebook Comments Box