logo

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับทุนเพื่อสนับสนุนงานวิจัยในโครงการ “IP Audit รอบที่ 2”

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับทุนเพื่อสนับสนุนงานวิจัยในโครงการ “IP Audit รอบที่2” ซึ่งจัดโดยฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับทุนเพื่อสนับสนุนงานวิจัยในโครงการ “IP Audit รอบที่2” เป็นเงินจำนวน 50,000 บาทต่อทุน เพื่อเป็นการยกระดับและต่อยอดงานวิจัยให้สามารถนำไปใช้ในเชิงพานิชย์ได้

โดยคณาจารย์ของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับทุนวิจัย คือ

1.ประเภททุนต่อยอดเทคโนโลยี

หัวข้อวิจัย “การศึกษาประสิทธิภาพและวิเคราะห์พฤติกรรมการถ่ายเทความร้อนของผนังแบบดั้งเดิมและผนังคอมโพสิตแบบรังผึ้ง”  ยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตร เลขที่ “2003001173 ผนังคอมโพสิตแบบรังผึ้ง”  มีหัวหน้าโครงการ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ อิ่มใจ และ ผู้ร่วมวิจัย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วริษฐ์ วิปุลานุสาสน์  อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมโยธา

บ้านตัวอย่างที่ใช้ผนังแบบรังผึ้ง สำหรับทดสอบการป้องกันความร้อน ด้านหลังอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2.ประเภททุนพิสูจน์เทคโนโลยี / พิสูจน์ตลาด

หัวข้อวิจัย “การปรับปรุงต้นแบบเพื่อการขยายผลในเชิงพาณิชย์ของอุปกรณ์เตือนการนำมือมาสัมผัสใบหน้าเพื่อลดการติดเชื้อโรคในกลุ่มทางเดินหายใจ” ยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตร เลขที่ “2003000759 อุปกรณ์เตือนการนำมือมาสัมผัสใบหน้า” โดยมีหัวหน้าโครงการ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ

อุปกรณ์เตือนการนำมือมาสัมผัสใบหน้า

ขอขอบคุณข้อมูลจาก อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Comments Box