logo

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.กิตติพงค์ คุณจริยกุล ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. กิตติพงค์ คุณจริยกุล ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมโยธา ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านการวิจัยผลงานนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 ทั้ง 3 ประเภท คือ ประเภท ที่ 1 High quality publication (Q1) ประเภทที่ 2 Research productivity (Scopus/ISI) และประเภทที่ 3 International collaboration Q1 และ Q2

โดย ผศ.ดร. กิตติพงค์ คุณจริยกุล ได้รับรางวัลทั้ง 2 ประเภท ดังนี้

ประเภทที่ 1 High quality publication (Q1) จำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลนานาชาติ Q1

ประเภทที่ 2 Research productivity (Scopus/ISI)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพงค์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยได้ทำวิจัยหัวข้อ “การนำของเสียที่มีอลูมิเนียมปนเปื้อนและนำแกลบมาใช้ในการผลิตคอนกรีตมวลเบาอบไอน้ำ” จากนั้น ได้ทำงานวิจัยหลังปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะพลังงาน สิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ก่อนที่จะมาเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ในปี พ.ศ. 2559 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สถาบันวิจัยและนวัตกรรม

Facebook Comments Box