logo

เปิดตัวจดหมายข่าวสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 2

จดหมายข่าว (Newsletter) ฉบับที่ 2 ของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีฉบับนี้ เป็นฉบับที่รายงานข่าวสารต่างๆของสำนักวิชาในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาซึ่งมีสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน 2563 และจดหมายข่าวฉบับนี้ยังเป็นฉบับต้อนรับการเปิดภาคการศึกษาใหม่ที่จะมาถึงนี้ในวันที่ 13 กรกฏาคม 2563 ซึ่งตรงกับช่วงมาตรการการผ่อนคลายการล็อกดาวน์ ระยะที่ 5 ของรัฐบาล ทำให้การเรียนการสอน สามารถดำเนินการได้ใกล้เคียงกับสถานการณ์ปกติมากขึ้นมาก

หน้าแรกจดหมายข่าวฉบับที่ 2 นี้ ได้รับเกียรติจากท่านคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.ดร. สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 ตามด้วยหน้ากล่าวทักทายของกองบรรณาธิการ และผลงานที่น่าสนใจตลอดช่วงไตรมาสที่ผ่านมา โดยเนื้อหาสำคัญแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ การเรียนการสอน การวิจัย และกิจกรรมต่างๆของสำนักวิชา

ในด้านการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 3/2562นั้น สำนักวิชาได้มุ่งเน้นการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ดังบทสัมภาษณ์อาจารย์ ดร. กัมปนาท สุขมาก รองคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (หน้าที่ 3) ที่แสดงให้เห็นถึงการเตรียมตัวของคณาจารย์ในสำนักวิชา และผลสะท้อนจากการเรียนออนไลน์ของนักศึกษา (หน้าที่ 4) ซึ่งสำนักวิชาจะนำความคิดเห็นไปใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไปอนาคต พร้อมกันนี้สำนักวิชาได้ใช้แนวทางทางในการช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัย (หน้าที่ 5) ทั้งนี้สำนักวิชาคาดหวังว่า นักศึกษาทุกคนจะสามารถเรียนรู้ได้สำเร็จตามเป้าหมายในเวลาที่เหมาะสม โดยได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ให้น้อยที่สุด แม้ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 คณาจารย์ของสำนักวิชายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งในแง่ของการเรียนการสอน และการทำวิจัย โดยมีคณาจารย์ที่ได้รับการรับรองตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ (UKPSF) ในระดับ Sernior Fellow จำนวน 3 ท่านและระดับ Fellow จำนวน 4 ท่าน (หน้า 6)

ในส่วนของการวิจัย เรามีอาจารย์ที่ยื่นของอนุสิทธิบัตรจำนวน 2 รายการ โดย รศ.ดร. วัฒนพงศ์ เกิดทองมี และ ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ อิ่มใจ ร่วมกับ  ผศ.ดร.วริษฐ์ วิปุลานุสาสน์ (หน้า 8) นอกจากนั้น ผศ.ดร. กิตติพงค์ คุณจริยกุล ซึ่งเป็นอาจารย์ในสาขาวิศวกรรมโยธาของเราได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านการวิจัย ผลงานนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ประเภท High quality publication (Q1) และประเภท Research productivity (Scopus/ISI) จากสถาบันวิจัยและนวัตกรรมอีกด้วย (หน้า 9) และสุดท้ายจดหมายข่าวฉบับนี้ได้นำเสนอแผนการทำวิจัยของสำนักวิชาผ่านการสัมภาษณ์ ผศ.ดร. อุเทน ทับทรวง รักษาการแทนหัวหน้าสถานวิจัย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (หน้า 7)

กิจกรรมของสำนักวิชาในทางกายภาพในช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างจะมีน้อยกว่าปกติ เนื่องจากมาตรการล็อกดาวน์ของรัฐบาลที่ทำให้สำนักวิชาเน้นไปที่กิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ ทั้งในแง่ของการการปฐมนิเทศออนไลน์ (หน้า 10) และการให้คำปรึกษาออนไลน์โดยทีมงาน WU SET CARE นำทีมโดย อาจารย์เรจีย์ (หน้า 11) ซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้สิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยได้รับการพักฟื้นเพื่อเตรียมพร้อมรับปีการศึกษาใหม่ดังจะเห็นได้จากคอลัมน์ WU Tour โดยอาจารย์เกศรา (หน้า 12)

คณะทำงาน Web and Infor @SET หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะก้าวผ่านช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 อย่างปลอดภัย และหากมีโอกาสขอเชิญชวนทุกท่านมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยลักษณ์ในปีการศึกษา 2563

อ่านจดหมายข่าว (Click)

Facebook Comments Box