อาจารย์ ดร.วิชิตพันธุ์ รองวงศ์ ได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี”

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีแด่ อาจารย์ ดร. วิชิตพันธุ์  รองวงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมเคมี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้แก่อาจารย์ผู้ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในวันพุธ ที่ 20 พฤษภาคม 2563

Facebook Comments