ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับทุนการศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 3/2562

ด้วยงานบริการและสวัสดิการ (ทุนการศึกษา) ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครทุนการศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2562 ซึ่งได้จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนคุณทรัพย์ และมีความประพฤติดี ประจำปีการศึกษา 3/2562 จากแหล่งทุนต่างๆ สำนักวิชาวิศกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาได้รับทุนการศึกษาทุกๆคน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ทุนการศึกษา นายสุพงศ์ สังข์โพธิ์ (ทุนรายปี) ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท/ปี ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา คือ นางสาวยุพารัตน์ ด้วงเมือง

2.กองทุนศิษย์เก่าและคณาจารย์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร (ทุนรายปี) ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท/ปี ผู้ที่ได้รับทุนทุนการศึกษา คือ นางสาวถาวรา คงยืน

3.ทุนการศึกษา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ฝ่ายธุรกิจคาเฟ่อเมซอน (ทุนรายปี) ทุนละ ๒,๐๐๐ บาท/ปี ผู้ที่ได้รับทุนทุนการศึกษา คือ นางสาวอัญชลี เลิศไกรย์

ขอขอบคุณข้อมูลจาก ส่วนกจิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Comments Box