logo

สโมสรนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำอาหารเพื่อเข้าร่วมประเพณีบุญให้ทานไฟ สนองตอบนโยบาย“นครศรีธรรมราช เมืองแห่งอารยธรรม”

ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 สโมสรนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และคณาจารย์ ได้ร่วมกันทำอาหาร (เกี๊ยวน้ำ) สำหรับงานประเพณีทำบุญให้ทานไฟ ซึ่งจัดโดยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ส่วนกิจการนักศึกษา และชมรมพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมสืบสานประเพณีบุญให้ทานไฟ เพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ และเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยมีพระราชปริยัติเวที เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นายพงษ์วิณัย ชูยก นายอำเภอท่าศาลา กล่าวต้อนรับ รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม และมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รวมทั้งประชาชนที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงประมาณ 1000 คน เข้าร่วมถวายทานไฟให้แก่พระภิกษุ 63 รูป ณ ลานธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขอขอบคุณห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านแปรรูปอาหาร ที่ให้ใช้สถานที่ในการจัดเตรียมของทำเกี๊ยวน้ำสำหรับงานประเพณีทำบุญให้ทานไฟด้วยคะ

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.wu.ac.th/th/news/17489

Facebook Comments Box