logo

น.ศ.วิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร เข้าเฝ้าฯ ร.10 รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี 2560

UploadImage

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ฯ นำนิสิตนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มีผลการเรียนดี และสอบได้เป็นที่ 1 ประจำปี 2560 เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดีและโล่ประกาศเกียรติคุณ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา

 

UploadImage

โดยในส่วนของการพิจารณาคัดเลือกนิสิตนักศึกษาเข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี ทางวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) กำหนดให้สถาบันทั้งรัฐและเอกชนทั่วประเทศที่เปิดสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์ พิจารณาคัดเลือกนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.60 และผลการเรียนเป็นอันดับหนึ่งของรุ่น เข้ารับพระราชทานรางวัลเรียนดี อันดับหนึ่งเหรียญทอง

ซึ่งในโอกาสนี้นางสาวปวีณนุช ภักดีชน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรที่มีผลการเรียนดี เข้าเฝ้าฯรับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดีและโล่ประกาศเกียรติคุณ   จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10  ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต กรุงเทพฯ ในครั้งนี้ด้วย

อนึ่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปวีณนุช ภักดีชน นั ที่ได้รับรางวัลเรียนดี ประจำปี 2560 ในครั้งนี้ด้วย ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของเหล่าคณาจารย์ของสำนักวิชา  ที่ได้มีโอกาสผลิตบัณฑิตเก่งๆทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ออกไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป
Cr. ภาพจากเฟสบุ๊ค วสท

Facebook Comments Box