logo

วิศวะฯ ม.วลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพจัดแข่งกีฬาวิศวะฯ สัมพันธ์ 5 สถาบัน ครั้งที่ 9

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพจัด “การแข่งขันกีฬาวิศวกรรมศาสตร์ 5 สถาบัน ครั้งที่ 9” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสำนักวิชา/คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้ง 5 สถาบันการศึกษา เพื่อการสร้างความร่วมมือทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนเทียร เสร็จกิจ รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัจจพันธ์ ลีละตานนท์ รักษาการแทนรองคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาจาก 5 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวมากกว่า 300 คน ณ อาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ทั้งนี้กีฬาวิศวกรรมศาสตร์ 5 สถาบันในครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่เป็นประเพณีร่วมกันของสำนักวิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ทั้ง 5 สถาบัน โดยจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช 2553 โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬาระหว่างบุคลากร ทั้งการแข่งขันกีฬาสากล ได้แก่ ฟุตบอลชาย 7 คน แชร์บอลหญิง 7 คน วอลเลย์บอลผสม ชาย 3 คน หญิง 3 คน เซปักตะกร้อตะกร้อชาย 3 คน แบดมินตัน ชายคู่, หญิงคู่, คู่ผสม เปตองผสม 3 คน และการแข่งขันกีฬาฮาเฮ ได้แก่ชักเย่อ ปิดตาตีปิ๊บ เป็นต้น

 

ขอบคุณสื่อสารองค์กร

 

Facebook Comments Box