logo
ปัจฉิมแสดงความยินดีพี่บัณฑิตสาขาวิศวกรรมเคมี

ปัจฉิมแสดงความยินดีพี่บัณฑิตสาขาวิศวกรรมเคมี

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดกิจกรรม “ปัจฉิมแสดงความยินดีพี่บัณฑิตสาขาวิศวกรรมเคมี” นี้ขึ้นเพื่อให้ว่าที่บัณฑิตและคณาจารย์ได้มีการพูดคุย ได้รับทราบข้อมูลต่างๆ โดยบรรยากาศที่เป็นกันเอง ทำให้ได้รับทราบข้อมูลด้านการเรียนของนักศึกษาแต่ละบุคคลในเชิงลึก สะท้อนปัญหาที่พบเจอมาและพัฒนาหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา และหลักสูตร ในการติดตามดูแล และให้ความช่วยเหลือนักศึกษา อย่างต่อเนื่องและเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาต่อไป รวมทั้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1- 3 ร่วมแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตโดยแต่ละชั้นปีมีการแสดงและมอบของที่ระลึกแก่ว่าที่บัณฑิตทุกคน

Facebook Comments Box