โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
วิศวกรรมเคมี ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรมในหัวข้อ "การประเมินสมรรถนะบุคลากรประเทศญี่ปุ่น"

วิศวกรรมเคมี ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรมในหัวข้อ “การประเมินสมรรถนะบุคลากรประเทศญี่ปุ่น”

ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 หลักสูตรวิศวกรรมเคมี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมพิเศษให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้เข้าร่วมการอบรมการประเมินสมรรถนะบุคลากรประเทศญี่ปุ่น มีเครื่องมือประเมินสมรรถนะบุคลากร ด้าน Generic Skills (Soft skill) โดยสามารถประเมินสมรรถนะของนักศึกษาได้ 3 ส่วน หลักๆ คือ
1. การทำงานร่วมกับผู้อื่น
2. ทักษะส่วนบุคคล
3. ทักษะการทำงานขั้นพื้นฐาน (การวางแผนการทำงาน, การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า) ทั้งนี้นักศึกษาสามารถทราบผลประเมินเพื่อนำไปพัฒนาพร้อมทั้งเป็นแนวทางการเลือกสายอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองได้ในอนาคตอีกด้วย

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นหลักสูตรที่เน้นการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบุคลากรในระดับปริญญาตรีที่มีความรอบรู้ทางด้านวิศวกรรมเคมีและสามารถประยุกต์ใช้วิชาการและทักษะวิชาชีพกับการดำรงชีวิตและการทำงานได้ ดังนั้นเพื่อให้การเรียนการสอนของหลักสูตรวิศวกรรมเคมี บรรลุตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทางหลักสูตรฯ จึงได้จัดกิจกรรม ภายใต้โครงการ “เลือกอาชีพในอนาคตให้ตรงกับความต้องการ “ เพื่อตอบโจทย์ในการเลือกตำแหน่งงาน สถานประกอบการณ์ในอนาคตของนักศึกษา รวมทั้งได้เรียนรู้การรับมือ การทำงานที่สอดคล้องความเป็นวิศวกรในอนาคตมากยิ่งขึ้น และได้รู้จุดเเข็งของตัวเองหรือจุดที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับการเลือกอาชีพของตัวเองในอนาคต

Facebook Comments Box