logo
วิศวกรรมไฟฟ้า กีฬาสัมพันธ์

วิศวกรรมไฟฟ้า ม.วลัยลักษณ์ จัดกีฬาสานสัมพันธ์

ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ อาคารสนามแบตบินตัน ด้วยทางหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า จัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ (โครงการพี่ดูแลน้อง) โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ 1). นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีความสามัคคีในรุ่นเดียวกันและกับรุ่นพี่ 2). นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีรุ่นพี่คอยดูแลในด้านการเรียน การใช้ชีวิต 3).นักศึกษาได้เรียนรู้งานทางวิศวกรรมและเกิดแรงจูงใจในการเรียนมากขึ้น ผ่านการทัศนศึกษาดูงานสถานประกอบการจริงควบคู่กับการเรียนการสอนในห้องเรียน อีกทั้งหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า จัดการดูแลนักศึกษา ขับเคลื่อนระบบบ้านสี (ตามแนวคิดจากการจัดบ้านของนิยายดัง เรื่อง แฮรี่พอตเตอร์) เพื่อให้นักศึกษารุ่นพี่มีส่วนร่วมในการให้คำปรึกษาแก่รุ่นน้อง หลักสูตรมุ่งหวังที่จะลดจำนวนนักศึกษาที่ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาภายใน 4 ปี และลดจำนวนการตกออกกลางคัน

ด้วยทางหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดการเรียนการสอน โดยเน้นการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน การศึกษาดูงาน ผสานกับการปฏิบัติจริงให้เกิดประสบการณ์ และแนวทางการพัฒนาตนเองในสาขาวิชาชีพ โดยมีการบูรณาการเรียนการสอนในชั้นเรียน รายวิชา EEE62-101 มโนทัศน์พื้นฐานวิศวกรรม  EEE62-211 วงจรไฟฟ้า 1 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รายวิชา EEE62-341 ระบบไฟฟ้ากำลัง และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รายวิชา EEE62-345 การออกแบบระบบไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีความสามารถทางวิชาการ และมีผลการเรียนที่ดี เป็นอีกหนึ่งภารกิจหลักของหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อลดอัตราการตกออก ลดการสูญเสียต่อรุ่นอันเนื่องมาจากผลการเรียน และเพิ่ม/ส่งเสริมให้นักศึกษามีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ดี สามารถศึกษาได้สำเร็จตามแผนการศึกษา ความสุขกับการเรียน

ดังนั้น ทางหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า จึงได้จัดโครงการพี่ดูแลน้อง (New chip on board) เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการรวมทั้งระบบการทำงานในสถานประกอบการจริง รวมถึงการฝึกอบรมหรือสัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และบูรณาการความรู้ที่ได้รับ ทั้งจากการเรียนการสอนและการศึกษาจากสถานที่จริง ในการพัฒนาตนเองทั้งในด้านการเรียน การทำโครงงานหรือการวิจัย รวมถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับสหกิจศึกษา และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาระหว่างชั้นปี ลดการแตกแยก กระตุ้นให้นักศึกษามีแนวความคิดและทัศนคติในการการมองโลกเชิงบวก สามารถยอมรับปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองและแก้ปัญหาที่ประสบอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งการได้พบปะระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ได้พูดคุยใน บรรยายกาศที่เป็นกันเองจะทำให้รับทราบข้อมูลด้านการเรียนการใช้ชีวิต แต่ละบุคคลในเชิงลึก

Facebook Comments Box