logo
หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า นำนักศึกษาดูงานสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2564

ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมจัดกิจกรรม “คณบดี คณาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการพบนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/65”

ในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น.  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรม “คณบดี คณาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการพบนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ” เพื่อนักศึกษาได้พบปะพูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษา วางแผนเรื่องการลงทะเบียนเรียน และรับฟังคำร้องจากนักศึกษา เป็นต้น

ด้วยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความมุ่งหวังให้นักศึกษาของสำนักวิชาฯ สามารถเรียนในมหาวิทยาลัยได้อย่างตามแผนการศึกษา มีความสุขกับการเรียน และได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆอย่างสร้างสรรค์ มีแนวคิดและทัศนคติในการมองโลกเชิงบวก สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของสำนักวิชาได้อย่างทันเหตุการณ์

Facebook Comments Box