โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

Grand Opening ต้อนรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ รุ่นที่ 1

Grand Opening ต้อนรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ รุ่นที่ 1

ในวันอังคาร ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00 น. ถึง 13.00 น. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดกิจกรรม Grand Opening ต้อนรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ รุ่นที่ 1 ณ อาคารสถาปัตย์ โซน F ชั้น 1 ภายใต้มาตรการการป้องกัน Covid-19 โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโลยี เป็นประธานในการเปิดงานพร้อมกับให้โอวาทแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

กิจกรรม Grand Opening เป็นกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ รุ่นที่ 1 ในครั้งนี้มีวัตถุประส่งค์เพื่อเป็นการเลี้ยงต้อนรับนักศึกษารุ่นแรกอย่างเป็นทางการ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์และบุคคลากรในบรรยากาศที่เป็นกันเอง ส่งเสริมจิตสำนึกให้เกิดความรักและความหวงแหนต่อสถาบัน สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักศึกษาถึงศักยภาพของหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ที่จะเป็นอนาคตของนักศึกษา

ภายในกิจกรรมได้มีการพูดคุย ทักทายโดยพร้อมเพรียงกันระหว่างนักศึกษากับอาจารย์เป็นครั้งแรก หลังจากที่ได้มีการเปิดการเรียนการสอนแบบ On-site นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแจกของรางวัลต่างๆ มากมายให้กับนักศึกษาผู้โชคดี อาทิเช่น คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค 1 รางวัล ทุนการศึกษามูลค่า 3,000 บาท 1 รางวัล ทุนการศึกษามูลค่า 500 บาท 300 บาท และ 200 บาท อย่างละ 1 รางวัล เป็นต้น และสุดท้ายได้ทำพิธีสัมผัสเหรียญที่ละลึก โดยได้มอบให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์รุ่นที่ 1 ทุกคน

หลังจากเสร็จกิจกรรม คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันโดยการสนับสนุนจากคณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์

Facebook Comments Box