logo
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วิดวะฯ ที่มีผลงานตีพิมพ์ ใน Scopus

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วิศวะฯ ที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus ประจำเดือนมกราคม 2565

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่มีผลงานตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติฐานข้อมูล Scopus ประจำเดือนมกราคม 2565 ซึ่งมีบทความวิจัยตีพิมพ์จำนวน 2 ฉบับ ที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus Quartile 1 และ 2 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. รศ.ดร.กำชัย นุ้ยธิติกุล สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม วารสาร Heliyon Q1 ซึ่งมีค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 75

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วิดวะ

2. ผศ.ดร.สราวุธ จันทเขต และ ผศ.ดร. ศิราพร ศักดิ์พรหม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วารสาร Applied Sciences Q2 ซึ่งมีค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 71และค่า ISI Impact factor 2.679

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วิศวะฯ ที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus ประจำเดือนมกราคม 2565
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วิศวะฯ ที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus ประจำเดือนมกราคม 2565
Facebook Comments Box